Zastavme rozpredávanie Kositu

KOSIT, Košice, Raši, primátor Košíc, Odpady, privatizácia, spaľovňa, Kosit, predaj Kositu

Obchodná verejná súťaž o výber najvhodnejšej ponuky na prevod 29 ks akcií spoločnosti KOSIT a.s.

NOVÉ: Znalecký posudok:

(pdf) Ohodnotenie akcií spoločnosti KOSIT a.s.

Základné informácie k súťaži:

Vyhlásenie mestom Košice

MESTO KOŠICE zastúpené primátorom MUDr. Richardom Rašim, PhD., MPH vyhlasuje v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž. Informácie TU

 

Základné dokumenty:

Stanovy spoločnosti v znení jednotlivých dodatkov 1 -14

Stanovy spoločnosti KOSIT - plné znenie
Zakladateľská listina KOSIT

Uznesenie Mestskej rady v Košiciach z 29.05.2017

Mestská rada v Košiciach na svojom 14. zasadnutí dňa 29.05.2017 podľa § 10 ods. 4 Štatútu mesta Košice odporučila „Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach prerokovať a schváliť predložený materiál s pripomienkou v znení: žiadať pri odsúhlasení predaja akcií Mesta Košice garanciu zachovania jednotkovej ceny za odpad počas trvania kontraktu pre obyvateľov mesta, t.j. stabilizovať ceny“.

 

Otváranie obálok:

II.Kolo otvárania obálok:
komisia rozhodla, že v súlade s časovým plánom obchodnej verejnej súťaže do lehoty na predkladanie súťažných návrhov boli predložené tri ponuky nasledovnými spoločnosťami:

a) AKMG, s.r.o.                     – kúpna cena 4 256 000 €
b) AVE SR VÝCHOD, a.s.   – kúpna cena 4 610 000 €
c) KOSIT a.s.                       – kúpna cena 4 089 000 € 

I. Kolo z otvárania obálok:
Zápisnica ešte nie je k dispozícií. Komisia sa má stretnúť na svojom druhom zasadnutí 12.04.2017. Odmietnutie ponúk a zrušenie súťaťe na prvom zasadaní komisie žiadal jediný člen: Jaroslav Polaček. Ostatní členovia rozhodli o pokračovaní súťaže a zmene podmienok súťaže...

Členovia komisie:

  • Igor Sidor, predseda komisie, poslanec mesta 
  • Pavol Lazúr, riaditeľ magistrátu
  • Ján Jakubov, poslanec mesta, predseda dozornej rady KOSIT a.s.
  • Cyril Betuš, poslanec mesta
  • Jaroslav Polaček, poslanec mesta

Táto časť aktualít  je priebežne aktualizovaná.

TIP: Odoberáte náš kanál na YouTube?