Mestská rada s predajom KOSITu súhlasí

Mestská rada v Košiciach na svojom 14. zasadnutí dňa 29.05.2017 podľa § 10 ods. 4 Štatútu mesta Košice odporučila „Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach prerokovať a schváliť predložený materiál s pripomienkou v znení: žiadať pri odsúhlasení predaja akcií Mesta Košice garanciu zachovania jednotkovej ceny za odpad počas trvania kontraktu pre obyvateľov mesta, t.j. stabilizovať ceny“.
Návrh na uznesenie pre mestské zastupitestvo:

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p., § 6 ods. 2 písm. ac) Štatútu mesta Košice a príslušných ustanovení Obchodného
zákonníka
 
A. s c h v a ľ u j e
 
1. prevod 29 ks akcií Mesta Košice, ktoré zodpovedajú 29 % podielu na základnom imaní
spoločnosti KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214 spoločnosti WOOD
Waste Management Ltd., 20 Cannon Road, Santa Verena, SVR 9039 Malta (ďalej len
„majoritný akcionár“), ktorá si uplatnila predkupné právo, za kúpnu cenu 4 610 000 €,
2. zmluvu o prevode akcií uvedených v bode 1. tohto uznesenia medzi Mestom Košice ako
predávajúcim a majoritným akcionárom, ktorá je súčasťou prílohy k tomuto uzneseniu.
 
B. o d m i e t a
 
všetky súťažné návrhy, ktoré boli predložené v rámci obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej
na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 586 zo dňa 12.12.2016, z dôvodu
uplatnenia predkupného práva majoritným akcionárom.